ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
 
         ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยครบครัน มีสถานที่และบุคลากรที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ ให้บริการและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทการใช้งานได้ดังนี้
  • ห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน
  • ห้องปฏิบัติการสำหรับกลุ่มงานวิจัยเฉพาะทาง
  • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง
          ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม และให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งการตรวจวิเคราะห์น้ำทิ้งจาก ระบบต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทดสอบขั้นสูง ในห้องปฏิบัติการและเทคนิคเฉพาะทาง โดยแบ่งกลุ่มงานที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบ ทั้งสิ้น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
  1. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
  2. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางกายภาพ
  3. งานบริการวิเคราะห์ทดสอบทางสิ่งแวดล้อม
  4. งานบริการสอบเทียบ
         ด้านการพัฒนางานบริการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรองตามคุณภาพห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล มอก.17025-2548 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยได้รับการรับรองใน 2 หัวข้อคือ การทดสอบ pH ในนํ้า และการสอบเทียบเครื่องชั่งไฟฟ้าตามวิธี UKAS-LAB14
 

      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6218
      เบอร์โทรสาร: 0-5391-6212
      อีเมล: stic@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: sites.google.com/mfu.ac.th/stic/home
     Fanpage: facebook.com/sticmfupage

 


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :