สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
 
         การจัดการเรียนการสอนเป็นหน้าที่หลักของมหาวิทยาลัย และ “อาจารย์” เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจึงจัดตั้งหน่วยพัฒนาการเรียนการสอนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษาที่มีมาตรฐาน การพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน และการสร้างสื่อการเรียนรู้ต่างๆ  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หน่วยพัฒนาการเรียนการสอนยังมุ่งมั่นในการเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6522
      อีเมล: aedo@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: http://aedo.mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :