สถาบันชา
 
 
         สถาบันชา มีภารกิจในการติดตามนโยบาย ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชาไทย เป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายงานวิจัยชาทั้งในและต่างประเทศ รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับชา รวมถึงสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา โดยการให้บริการด้านเทคนิค ด้านวิจัยพัฒนา และด้านห้องปฏิบัติการ
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6253
      อีเมล: tea-institute@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: เว็บไซต์ใหม่ | เว็บไซต์เก่า


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :