สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
   
         โครงการมหาวิทยาลัยมีสำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาสามารถมาปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานตัวช่วยหรือปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน E-MAIL หรือทางเว็บไซต์ สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6167
      อีเมล: student-support@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/division/llsc


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :