วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
 
         วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ในโอกาสสำคัญ รวมทั้งเป็นสถานที่พักใจ ชำระจิตใจให้เข้าถึงธรรม พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารโล่งแบบล้านนา

ความเป็นมา
          วิหารพระเจ้าล้านทองเฉิลมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดสร้างโดยดำริของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญ รวมทั้งเป็นสถานที่พักใจ และชำระจิตใจให้เข้าถึงธรรม และอนุรักษ์ศิลปะการก่อสร้างวิหารโล่งแบบล้านนา
          เมื่อแรกเริ่มที่คิดจะสร้างวิหาร รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ มีแนวคิดว่าจะสร้างวิหารขนาดเล็กแบบเรียบง่ายและใช้งบประมาณก่อสร้างในวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท แต่ภายหลังได้เกิดความคิดว่าควรจะใช้โอกาสในการสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองหลังนี้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นด้วย คือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะและสถาปัตยกรรมการก่อสร้างวิหารโล่งแบบล้านนาไทยไปด้วยโดยนำต้นแบบวิหารโล่งของวัดต่างๆ มาเป็นต้นแบบการก่อสร้าง รวมทั้งให้เป็นจุดศูนย์กลางของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถานที่ก่อสร้างและรูปแบบ
    ในการจัดที่ตั้งของวิหารนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้สำรวจพื่้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมร่วมกับ นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเห็นพ้องต้องกันว่าวิหารควรอยู่ในตำแหน่งที่สูงสุดและไม่ควรมีสิ่งปลูกสร้างใดสูงกว่า จึงได้เลือกสถานที่จัดสร้างบนยอดเนินทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นตำแหน่งที่อยู่สูงสามารถมองเห็นได้อย่างทั่วถึง โดยกำหนดให้วิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือที่ ๑๓ องศา ซึ่งตรงกับทางเข้ามหาวิทยาลัยพอดี  

     รูปแบบวิหารจัดสร้างตามแบบสถาปัตยากรรมล้านนามีลักษณะเป็นวิหารโล่ง ออกแบบโดยนำรูปแบบวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวง วิหารวัดไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง และวิหารวัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง รวมทั้งรูปแบบของวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง มาเป็นต้นแบบในการก่อสร้างออกแบบโดย สล่ารุ่ง จันทร์ตาบุญ ผู้ชำนาญการออกแบบสถาปัตยกรรมล้านนา

     ขนาดวิหาร กว้าง ๘.๙๔ เมตรยาว ๒๐.๐๕ เมตร พื้นที่ใช้ส้อย ๑๘๐ ตารางเมตร โครงสร้างพื้นฐานรากอิฐถือปูน เครื่องบนทำด้วยไม้เนื้อแข็ง (ใช้ไม้เต็งเป็นหลัก) มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินขอ มี ๔ ซด ๓ ตับ สันหลังคาซดที่ ๓ ประดับปูนปั้นเป้นประสาทเฟื่องประดับด้วยฉัตร ๕ ชั้นช่อฟ้าทำด้วยไม้สักแกะสลักปิดทองที่อกด้านหน้า หน้าบน ทำด้วยไม้สักแกะสักปิดทองประดับพระนามาภิไธย “สธ” ที่หน้าบันวิหาร ใช้เวลาก่อสร้าง ๓๗๗ วันเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ งบประมาณการก่อสร้างรวมสิ่งประกอบอื่นๆ ประมาณ ๑๐ ล้านบาท

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนเศียรพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารฯ และทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์บริเวณวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๑
 
 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :