โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
 
   
 
         พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑสถาน เพื่อนำเสนอความรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑสถานที่เป็นมาตรฐาน เป็นแหล่งค้นคว้า บริการวิชาการ มีผลเชิงรุกทางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม และรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม แถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวบรวมวัตถุทางวัฒนธรรม ภาพถ่ายหนังสือ ฯลฯ ให้พิพิธภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวทางวิชาการร่วมสมัยตลอดเวลา
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7067
      อีเมล: mekong-musuem@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: museum.mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :