พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย
 
 
พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๕๐ พรรษา
 
          พระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ องค์นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดสร้างขึ้นตามรูปแบบของพระเจ้าล้านทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยปาลวะ พระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชมมายุ ๕๐ พรรษา ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ปฐมเหตุแห่งการจัดสร้าง
          ปฐมเหตุของการจัดสร้าง เกิดจากดำริของ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้ไปกราบพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย แล้วเกิดความเลื่อมใสและชื่นชมในพุทธลักษณะที่งดงามเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ขออนุญาตจาก พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว (พระอารามหลวง) และเจ้าคณะภาค ๖ เพื่อจัดสร้างขึ้น
          โดยการจัดสร้างได้จำลองแบบย่อส่วนขนาดร้อยละ ๙๐ ขององค์จริงพุทธลักษณะปางมารวิชัย หน้าตัก ๑.๙๐ เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดเปลวเพลิง ๒.๒๐ เมตร โดยได้ว่าจ้างพันโทนภดล สุวรรณสมบัติ ให้เป็นผู้ปั้นแบบ จากนั้นได้ปรับแต่งและแก้ไขรายละเอียดของพระพุทธรูปต้นแบบจนมีความงดงามทัดเทียมกับองค์ต้นแบบให้มากที่สุดโดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
          หลังจากที่ได้พระพุทธรูปต้นแบบที่มีความงดงามตามพุทธละกษณะแล้ว มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพมรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเททอง ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ จากนั้นได้ดำเนินการหล่อและตกแต่งองค์พระที่โรงหล่อจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณการก่อสร้างรวมจำนวนแปดแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินร่วมจัดสร้างกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้่าหลวงในครั้งนี้ด้วย
พิธีมหาพุทธาภิเษก
          เมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จมหาวิทยาลัยได้จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ โดยมี พระมหาโพธิวงศาจารย์ (สุจี กตสาโร) ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฎิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานจุดเทียนชัย และพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน) รักษาการเจ้าคณะภาค ๖ เป็นผู้ดับเทียนชัย และได้กราบอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ ๘๓ รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และอธิฐานจิตนั่งปรก โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร สวดพระคาถาทิพยมนต์ และคณะสงฆ์ล้านนาสวดเบิกแบบพื้นเมืองตลอดพิธี และได้จัดสร้างพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทอง หน้าตัก ๙ นิ้ว ๕ นิ้ว ขนาดลอยองค์สูง ๓ เซนติเมตร และเหริญพระเจ้าล้านทอง เข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วย
   
 
          ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการจัดสร้างวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นประดิษฐานในวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งพิธีดังกล่าวได้จัดแบบล้านนา โดยได้อัญเชิญพระเจ้าล้านทองฯ ด้วยการหามบนเสลี่ยงติดตามด้วยขบวนแห่ที่อลังการและมีความงดงามด้วยริ้วขบวนที่ประดับตกแต่งแบบล้านนา สร้างความประทับใจและควรค่าแก่การจดจำเป็นอย่างยิ่ง
          หากท่านมีโอกาสได้กราบพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งประดิษฐานเป็ฯประธานในวิหารพระเจ้าล้านทอง จะได้ชื่นชมในความงดงามและเปี่ยมด้วยบุญบารมีขององค์พระ เสมือนหนึ่งสายพระเนตรทอดต่ำลงมาที่ผู้เข้าไปสักการะกราบไหว้อยู่ตลอกเวลา พระพักตร์ที่อิ่มเอิบและพระโอษฐ์ที่แย้มด้วยพระเมตตาก่อให้เกิดความอิ่มเอมใจยิ่งนัก

 


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :