โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง
 
   
 
         โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง เป็นหน่วยงานพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศฝรั่งเศส และประสานงานความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและฝรั่งเศสเป็นการเฉพาะ โดยจดกิจกรรมต่างๆ อาทิ โครงการภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย : ค่ายภาษาฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคเหนือตอนบน การประชุมสร้าง
ความสัมพันธ์กับนักธุรกิจและบุคลากรชาวฝรั่งเศสเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัทฝรั่งเศส เป็นต้น
 
      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6845
      อีเมล: french-gms@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: frenchcenter.mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :