ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
 
 

    ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาปัจจุบันได้ถูกพัฒนาให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยมุ่งเน้นการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มบริการอิเล็กทรอนิกส์พัฒนารูปแบบของเว็บไซต์ให้ตอบสนองการค้นคว้า และการให้บริการต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอดจนเชื่อมโยงสารนิเทศจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงโดยไม่จำกัดเวลาและสถานทรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยการปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาใหม่ การแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคู่มือให้การศึกษากับผู้ใช้ในระบบออนไลน์ การจัดนิทรรศการ เป็นต้น

     นอกจากนี้ได้จัดส่งเสริมให้มีการสร้างบรรยากาศและจัดพื้นที่สภาพแวดล้อมภายในห้องสมุด ให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการสร้างสรรค์ปัญญาของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านความร่วมมือ มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาร่วมมือกับเครือข่ายสารสนเทศในระดับต่างๆ เพื่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อาทิ โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) โครงการจัดทำสหบรรณานุกรม (Union Catalog) โครงการจัดเก็บเอกสารในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Collection)

 

      เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-6315-6
      อีเมล: library-help-desk@mfu.ac.th
      เว็บไซต์: library.mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :