หอพักนักศึกษา
 
 
         มหาวิทยาลัยได้จัดหอพักภายในบริเวณมหาวิทยาลัยจำนวน 16 หอพัก เพื่อให้เป็นที่พักอาศัย ให้ความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไกล เปิดโอกาสให้เรียนรู้ทางด้านสังคม ส่งเสริมบรรยากาศภายในหอพักนักศึกษาให้อบอุ่นเหมือนบ้าน เอื้ออำนวยต่อการศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์และสติปัญญา ฝึกให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทรต่อกัน (Living Learning and Caring Center) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายแห่งการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ สร้างประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ ภายใต้การดูแลอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย มีผู้ปกครองหอพักเพื่อให้การดูแลและให้คำปรึกษาหอพักละ 1 คน พนักงานรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิดทุกชั้นของอาคาร แม่บ้านทำความสะอาดภายในหอพัก และกรณีเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแล และมีบริการรับ-ส่งไปโรงพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
        ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพักในหอพักมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ปี ก็สามารถทำได้ โดยยื่น ความจำนงที่สำนักงานหอพักนักศึกษา
 
    
 
      เบอร์โทรศัพท์: 053-917117
      เว็บไซต์: http://sites.mfu.ac.th/dormitory


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :