สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
 
         สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (Intellectual >Property Management and Innovation Development Office Mea Fah Luang University) เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน และกระตุ้นให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ประดิษฐ์คิดค้น และสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้อย่างเป็นระบบและนำไปเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ของประเทศชาติต่อไป
 
บริการ

บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
 • สืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา
 
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 
 • ติดตาม/แก้ไขคำขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

บริการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์
 
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี
 
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางกลศาสตร์
 
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางโครงสร้างจุลภาค
 
 • บริการวิเคราะห์ทดสอบทางรังสีเอกซ์

บริการฐานข้อมูลงานวิจัย
 
 • บริการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และผลงานวิจัย
 
 • บริการห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 
 • พัฒนาบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้า
 
 • วางระบบการบริหารจัดการองค์กร
 
 • จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 
 • เชื่อมโยงเครือข่าย และแหล่งทุน

โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
 • สนับสนุนการลงทุนในการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ วิเคราะห์และทำแผนธุรกิจ
 
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณ์ต้นแบบ
 
 • สนับสนุน และเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาด

โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของภาคเอกชน
 
 • สนับสนุนการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
 
 • ประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการการพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจร

ศูนย์ออกแบบนวัตกรรม
 
 • ให้คำปรึกษา และแนะนำด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 • บริการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ฉลากสินค้า และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ชมรมนักศึกษาผู้ประกอบการ
 
 • จัดอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะ และความสามารถโดยวิทยากรเฉพาะทาง
 
 • จัดกิจกรรม work shop และศึกษาดูงาน
 
 • จัดกิจกรรมแข่งขัน ชิงเงินรางวัลต่างๆ
 
 • ผลักดันสมาชิกสู่โครงการที่เกี่ยวข้องต่อไปสิทธิพิเศษต่างๆ เช่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการใช้พื้นที่ขายของถนนคนเดินของมหาวิทยาลัย การใช้ห้องประชุมรับรองและอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ

 
 • เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7003
 • อีเมล: mfii@mfu.ac.th


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :