ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ
 
   
          ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของรัฐบาลประเทศทั้งสอง ทีมีความปรารถนาดีให้มีการศึกษาทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนเกิดขึ้นในประเทศไทย และที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ตั้งใจมอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ให้เป็นของขวัญแก่ประชาชนชาวไทย และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสครบรอบ 100 ปี แห่งวาระวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเรื่องการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ผู้ที่อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จของโครงการนี้อีกท่านหนึ่ง คือ ฯพณฯ ฟู ซื่อฉาง (H.E. Mr. Fu Xuezhang) เอกอัครราชทูตประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในขณะนั้น ซึ่งได้มีส่วนประสานงานและผลักดันในเรื่องนี้มาโดยตลอด

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ วางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2543 นำมาซึ่งความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวจีน เป็นล้นพ้น

          การก่อสร้างได้เริ่มเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2544 โดยบริษัทรับเหมาก่อสร้างจีนจากมณฑลยูนนานชื่อ China Yunnan Corporation for International Techno-Economic Cooperation

          การก่อสร้างได้แล้วเสร็จในต้นเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2545 รวมเวลาการก่อสร้างประมาณ 8 เดือน ความสำเร็จทั้งหมดนี้เกิดจากความเอาใจใส่ของทุกฝ่ายที่มุ่มเทความสามารถ ไม่เฉพาะแรงงานเท่านั้น แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการดำเนินงาน นับเป็นสิ่งก่อสร้างอันมีคุณค่าและความภาคภูมิใจของชาวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

          เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ รัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีพิธีส่งมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒธรรมจีนอย่างเป็นทางการให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2545

          ต่อมาวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 สมเด็จพระเทพรัตยราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทอดพระเนตรศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้พระราชทานลายพระหัตน์พระนามาภิไธยภาษาจีน พระราชทานไว้ให้แก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน นับเป็นสิ่งพระราชทานที่ทรงคุณค่ายิ่ง

          หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2546 แล้ว มหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนว่า “ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร” ซึ่งก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือที่ รล 008/2300 ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2546 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างหาที่สุดมิได้

          นอกจากนี้ ในโอกาสเดียวกันยังได้พระราชทานชื่อกองทุนการศึกษา ชื่อ “ทุนการศึกษาสิรินธร” ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมการศึกษาของนักเรียนชาวเขา หรือนักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารที่ยากจนแต่เรียนดีอีกด้วย

          ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นับเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทย และภูมิภาคที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้จัดสร้างขึ้นอย่างสมบูรณ์ และจัดหาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอนภาษาจีนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถสอน และศึกษาภาษาจีนได้อย่างมีคุณภาพ

   
เบอร์โทรศัพท์: 0-5391-7097
อีเมล: sclc@mfu.ac.th
เว็บไซต์: www.mfu.ac.th/center/sirindhorn
   

 


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธรและสถาบันขงจื่อ

ศูนย์บริการวิชาการ

สถาบันชา

สถาบันการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา


 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :