อบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพแนวสารคดี
หัวข้อ เชียงแสนในวันนี้

โดย Mr.Nicolas Pascarel

21-26 มกราคม 2551
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


ภาพถ่ายผู้เข้าอบรมส่งเข้าประกวดในโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
การถ่ายภาพแนวสารคดีหัวข้อ เชียงแสนในวันนี้

.................................................................................................................

นายภัทระ กิตติศรีไสว

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(ชนะรางวัลที่ 1)

 

.................................................................................................................

นายเอกสิทธิ บุญเลา

โรงพยาบาลแม่จัน

(ชนะรางวัลที่ 2)

.................................................................................................................

นายก้องเกียรติ ต๊ะพรมมา

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

(ชนะรางวัลที่ 3)

.................................................................................................................
Mr.Thierry  Gilbert
.................................................................................................................

อาจารย์ธีรเทพ  ชนไมตรี

อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

อาจารย์ทวิพาสน์ พิชัยชาญณรงค์
อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

.................................................................................................................

นายเจษฎา  หาญศุภลักษ์
หจก.แม่จันค้าวัสดุ

.................................................................................................................

นายณัฐพล  ศุขะพจนะ

ช่างภาพอิสระ

.................................................................................................................

นายชูชาติ สนสายยันต์

บริษัททัวร์เอกชน

.................................................................................................................
นายกรกช  บุบผาวาณิชย์
.................................................................................................................

นายมาโนช  กิตติพาณิชยกุล

โรงแรมรุจิรารีสอร์ท

.................................................................................................................

นางสาวกนกอร  ศรีม่วง

นักศึกษาปริญาเอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................
นายสุชาติ  กะฉิม
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.................................................................................................................

นางสาวกันย์สินี   สมใจ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

นางสาวคัธริน กอประคอง

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

นางสาวนาคชนก   ศรีใจ

นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

...............................................................................................

นายพัฒนศักดิ์  ทรัพย์ทวี
พนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

นายพิรวุฒิ   สังเกตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

นายวสันต์  เทพมณี
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

.................................................................................................................

นายวัฒนา   วันดือเร๊ะ
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

...................................................
 
คำถาม/แสดงความคิดเห็น
หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
อาคาร E2 ชั้น 2 ห้อง 203 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-6845, โทรสาร : 0-5391-6846